• Spotkanie z gwiazdami sportu w Goworowie
    • Ankieta dla uczestników KKZ

    • 12.04.2023
    • Uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych zapraszamy do wypełnieni ankiety

     zleconej przez  Ministerstwo Edukacji i Nauki (Instytucja Pośrednicząca dla  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020) konsorcjum  EU-Consult Sp. z o.o. oraz Polskiej Agencji Ewaluacji Sektora Publicznego S.A.  wykonanie badania pt.: Ewaluacja wsparcia pozaszkolnych form kształcenia  dorosłych.

     Celem niniejszej ewaluacji, finansowanej ze środków Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), jest ocena realizacji jednego z  założeń PO WER dotyczącego zwiększenia dostępu osób dorosłych do różnych form  uczenia się przez całe życie, w tym poprzez wykorzystanie opracowanych przez  Ministerstwo Edukacji i Nauki programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

  • Galeria zdjęć

    brak danych